logo-samandehi

توده هاي پستاني

توده هاي پستاني :

از ديرباز توده هاي پستاني به عنوان يك علامت مهم انواع بيماري هـاي پـستان اعم از بيماري هاي خوش خيم و سرطان پستان شناخته شده اند. در متون پزشكي كهن، از…

این مطلب توسط ادمین در تاریخ 10 ام سپتامبر 2017ارسال شده است.

جهت مطالعه توده هاي پستاني به سمت پایین اسکرول کنید.

توده هاي پستاني

توده هاي پستاني :

از ديرباز توده هاي پستاني به عنوان يك علامت مهم انواع بيماري هـاي پـستان اعم از بيماري هاي خوش خيم و سرطان پستان شناخته شده اند. در متون پزشكي كهن، از جمله متون ايراني، در مورد انواع غده هاي پـستاني و مشخـصات آنهـا بـه تفصيل صحبت شده است. در حال حاضر نيز توده هاي پستان، از مهمترين علائـم سرطان پستان و انواع بيماريهاي خوش خيم پستان هستند.  كشف يك توده در پـستان مـيتوانـد از مهـمتـرين رخـدادهاي ايجـاد كننـده اضطراب در زندگي يك زن باشد. بنابراين شناخت انواع تودههاي پستان و ماهيت آنها و چگونگي برخورد با آنها از اهميت ويژهاي برخوردار است

توده هاي خوش خيم پستان كيست:

كيستها توده هاي حاوي مايع هـستند كـه از اتـساع بخـشي از بافـت غددي پستان به وجود ميآيند. كيست ها در طبقه بندي تـوده هـاي شـايع پـستان قرار ميگيرند و ممكن است از اندازه هاي كوچك و ميكروسـكوپي تـا انـدازه هـاي بزرگ و قابل لمس وجود داشته باشند و اغلب آنهـا در طـي دوره ۲۸ روزه ماهانـه دچار تغييراتي ميشوند. اين توده ها در لمس معمولا متحرك و سفت هستند و حدود مشخـصي دارنـد. از آنجا كه قوام آنها سفت است، ممكن است در معاينه افتراق آنها از توده هاي توپر امكان پذير نباشد. كيست ها در هر سني ممكن است ديده شوند اما در حوالي ۴۰ سالگي فراوان ترند. پس از سنين يائسگي، در صورت عدم استفاده از درمـان هـاي جايگزين هورموني، كيست هاي پستان كمتر مشاهده ميشوند. بنـابراين مـشاهده كيست در اين سنين به بررسي هاي تخصصي نياز دارد. در زني كه در سنين پيش از يائسگي است، در صورتي كه مايع تخليه شـده خـوني نباشـد و توده پس از تخليه مايع درون آن كاملا ناپديد شود، بـه هـيچ اقـدام ديگـري نيـاز نيست. اما در مواقعي كه مايع درون كيست، خوني باشد يا توده محتوي مايع پس از تخليه كاملا از بين نرود و يا كيست طي مدت كوتاهي (معمولا ۲ هفته) مجددا پديدار شود، انجام بررسي هاي ديگر ضروري است.  در زناني كه در سنين بعد از يائسگي هستند، ارزيـابي كيـست از همـان ابتـدا توصيه ميشود. در هر حال، معاينه مجدد براي بررسـي عـود كيـست، ۶-۴ هفتـه پس از تخليه كامل كيست انجام ميشود. در صورتي كه كيست دردناك باشد، تخليه كيست به منظور كاهش يـا از بـين بردن درد انجام ميشود. همچنين كيست هايي كه در سـونوگرافي علائـم معمـول كيست هاي ساده را نداشته باشند، بايد تخليـه شـوند. در صـورتي كـه قـسمتي از كيست را يك توده توپر تشكيل داده باشد اقدام بعدي نمونه برداري است.

گشادي مجرا و التهاب اطراف مجاري :

مجاري اصلي پستان درزير هاله پستان،در جريان تحليل و پـسرفت پـستان در دوران يائسگي، كوتاه و گشاد ميشوند و درسنين پـس از يائـسگي، مـيتواننـد بـا علائمي مثل ترشحات نوك پستان، توكشيدگي نوك پستان و توده قابل لمـس در پستان (اغلب با قوام سفت يا خميري) همراه باشـند. ايـن ضـايعات كـاملا خـوش خيم هستند ولي توجه داشـته باشـيد از آنجـا كـه علائـم فـوق ممكـن اسـت در سرطانهاي پستان نيز ديده شوند، تشخيص نهايي با پزشك جراح است

آبسه :

 آبسه ها حفره هايي محتوي چرك هستند كه در اثر عدم درمـان عفونـت هـاي پستان در مراحل اوليه ايجاد ميشوند. در صورتي كه حساسيت در لمس و قرمزي روي پستان پس از درمان با آنتي بيوتيك نيز ادامه پيدا كند، بايد به وجـود آبـسه مشكوك شد. آبسه ها اغلب به صورت يك توده لمس مـيشـوند. گـاهي در لمـس ممكن است بتوان حالت تموج و حركت مايع چرك را لمس كرد ، امـا گـاهي نيـز اين حالت وجود ندارد و آبسه در لمس سفت است. درمان آبسه، تخليـه بـه روش جراحي و تجويز آنتي بيوتيك معمولا بر اساس كشت و آنتي بيوگرام است.

 ندولاريتي يا غده هاي شيري پستان:

اين حالت به معناي بزرگ شدن بافت غددي خود پستان اسـت، اغلـب بـا درد پستان همراه ميباشد. ندولاريتي و درد دورهاي به قدري شايع است كه مـيتـوان آنها را به عنوان تغييرا ت طبيعي طبقهبندي كرد. تشخيص اين تودهها بـر عهـده پزشك است و پس از تشخيص، ممكن است هـيچ اقـدام درمـاني لازم نباشـد يـ ا اينكه نياز به درمانهاي دارويي وجود داشته باشد.

نكروز چربي:

نكروز چربي در پستان از تغييرات بافت چربي به دنبال ضربه به پـستان ايجـاد ميشود.اين ضربه ميتواند در تصادفات، سقوطها، جراحيهـا، عفونـتهـا و حتـي اشعه درماني وارد شده باشد. به طور معمول اين ضايعه در زنان چـاق و زنـاني بـا پستانهاي افتاده و بزرگ ديده ميشود. بيمـار بـا يـك تـوده سـفت ، بـدون درد، غيرمتحرك و با حدود نامشخص مراجعه ميكند. توده اغلـب سـطحي اسـت و بـا علائم پوستي مثل كشيدگي پوست روي ضايعه به سمت داخل همـراه مـيباشـد. معمولا ولي نه هميشه، ضايعه در نواحي مركزي پستان يعني زير هاله پـستاني يـا اطراف آن قـرار دارد. در معاينـه بـاليني، نكـروز چربـي از ضـايعات بـدخيم قابـل تشخيص و تفكيك نيست، حتي در ماموگرافي هم اين ضايعه،مشخصات تودههاي بدخيم را تقليد ميكند و در نهايت تشخيص قطعي با نمونهبرداري سـوزني يـا بـه وسيله جراحي و خارج كردن ضايعه انجام ميشود.

توده هاي بدخيم پستان:

 توده ها، شايعترين علامت سرطان پستان هستند. بر خـلاف تـوده هـاي خـوش خيم پستان، توده هاي بدخيم در صورت عدم تشخيص و درمان به موقع، بي وقفه رشد كرده، به بافت اطراف و حتي به نقاط دوردست گسترش يافته و ميتوانند در صورت عدم درمان منجر به مرگ شوند. اين توده ها عموما بـه صـورت يـك تـوده سفت و بدون درد ظاهر ميشوند كه به بافت اطراف خود چسبيده اسـت و حـدود كاملا مشخصي هم ندارد. گاهي هم تودههاي بدخيم پـستان دردنـاك يـا متعـدد هستند. در اينجا برخي از مهمترين و شايعترين توده هاي پستاني معرفي شده انـد. امـا نكته مهم اين است كه در صورت لمس هرگونه تـوده در پـستان، هرگـز نبايـد بـا استفاده از اين اطلاعات، خود فرد سعي در تشخيص ماهيت تـوده داشـته باشـد و بهتر است اين كار را به عهده پزشك جراح بگذارد.

 

بسیاری از مشکلات مربوط به توده های پستانی ( توده های سینه ) به روش هومیوپاتی قابل درمان و پیشگیری هستند.

 

به منظور برخورداری از خدمات مشاوره سلامت رایگان و درمان بیماری خود در یکی از کلینیک های مجازی سیناطب فرم پر کرده و منتظر تماس مشاورین ما بمانید.

کلینیک های مجازی سیناطب

ساير مطالبي که شايد از خواندن آنها لذت ببريد!

مطالبي که در ذيل مشاهده ميکنيد نزديک ترين مطالب از لحاظ محتوايي به مقاله اي است که آنرا مطالعه کرديد...

    شما هم نظر بدهید...

سلام با شماره 02333343222 تماس بگیرید...

ادمین

باسلام خدمت پزشکان محترم. با توجه به اینکه بنده حدود40سال سن دارم. بنظر میرسد پیری زودرس به سراغم امده وچهره م...

مهدی

سلام.لطفا با شماره 23-33343222تماس بگیرید...

ادمین

در خبرنامه بیتفا عضو شوید!

با عضویت در بیتفا، آخرین نوشته‌های بیتفا، پیشنهادهای ویژه و برخی مطالب آموزشی را در ایمیل خود دریافت کنید.

محبوب ترین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

طراحی و کدنویسی این سایت تماما با تیم بیتفا بوده و هرگونه کپی برداری حرام بوده و مورد رضایت ما نمی باشد. جهت خرید قالب تماس بگیرید.

09370245225

b i t f a c o @ g m a i l . c o m