ترشحات پستان (ترشحات سینه)

ترشحات پستان

 ترشح از نوك پستان با وجود آنكه نسبتا شايع و در اغلب مـوارد خـوش خـيم است باعث ايجاد اضطراب و ترس از سرطان در بـين زنـان مـيشـود. در بـيش از نيمي از زنان، با فشار به نوك پستان، ترشحاتي…

این مطلب توسط ادمین در تاریخ 06 ام سپتامبر 2017ارسال شده است.

جهت مطالعه ترشحات پستان (ترشحات سینه) به سمت پایین اسکرول کنید.

ترشحات پستان (ترشحات سینه)

ترشحات پستان

 ترشح از نوك پستان با وجود آنكه نسبتا شايع و در اغلب مـوارد خـوش خـيم است باعث ايجاد اضطراب و ترس از سرطان در بـين زنـان مـيشـود. در بـيش از نيمي از زنان، با فشار به نوك پستان، ترشحاتي از مجاري خارج ميشـود. بـاوجود اينكه بسياري از زنان مبتلا به ترشح پستان دچار سرطان نيـستند، ولـي احتمـال همراهي سرطان پستان با اين ترشحات، ارزيـابي دقيـق ايـن بيمـاران را ضـروري ميسازد. خوشبختانه در حدود ۹۵ درصد از موارد، ترشحات نوك پستان به علـت وجود يك بيماري خوش خيم است.

انواع ترشحات نوك پستان :

در برخورد با ترشح نوك پستان توجه به نكات زير ضروري است:

۱-رنگ و نوع ترشح (ترشحات شيري، چركـي، زرد و شـفاف، آبكـي، خـوني و خونابهاي، سبز، آبي، قهوهاي و خاكستري

۲-وجود ترشح از يك يا هر دو پستان، خروج ترشحات از يك مجرا يا مجـاري متعدد.

۳-خروج خود به خودي مايع يا خروج آن با فشار بين انگشتان

۴-لمس يا عدم لمس توده همراه

۵-سن بيمار

۶-وضـعيت هورمـوني بيمـار (مـصر ف داروي هورمـوني، بـارداري، شـيردهي، يائسگي

ترشحات شيري:

ترشحات شيري به طور معمول در زنـاني كـه در سـنين بـاروري هـستند، بـه صورت ترشحات خود به خودي دوطرفه ديده ميشود. ترشح شير ناشي از افزايش هورموني به نام پرولاكتين اسـت. ايـن هورمـون در اواخـر دوران حـاملگي و طـي شيردهي در بدن افزايش مييابد و منجر به توليد شير ميشود كه موجبات تغذيه نوزاد را فراهم ميكند. از علـل ديگـر افـزايش پرولاكتين،تـودههـاي خـوش خـيم قسمتي در مغز به نام هيپوفيز،تحريكات نوك پستان مثـل مكيـدن نوزاد،ضـربات قفسه سينه و برخي داروها مثل داروهاي ضد فشار خون ، قرصهاي ضـدبارداري و برخي آرام بخشها هستند. كم كاري تيروئيد نيز ميتواند باعث افـزايش هورمـون پرولاكتين و بروز ترشحات شيري شود. گاهي اوقات نيـز ممكـن اسـت، ترشـحات شيري بدون افزايش پرولاكتين ديده شوند. لازم بـه ذكـر اسـت وجـود ترشـحات شيري ۲-۱ سال پس از قطع شيردهي و حتي تا ۴۸ مـاه پـس از آن نيـز ممكـن است وجود داشته باشند كه اين حالت بيماري تلقي نميشود. معمولاترشحات شيري با درمان كردن علت ايجاد كننده آنها درمان ميشوند

 ترشحات خوني:

 از مهمترين انواع ترشحات پستان كه از نظـر ارزيـابي سـرطان اهميـت دارنـد، ترشحات خوني نوك پستان ميباشـد. البتـه ترشـحات خـوني ميتواننـد بـه علـت بيماريهاي خوش خيم پستان ايجاد شوند، اما بيشتر از سـاير انـواع ترشـحات بـا سرطان همراه هستند، به همين دليل نياز به بررسي دقيق دارند. در صـورتي كـه فرد ترشحات قرمز رنگ يا صورتي رنگي را در خروجي مجـاري پـستاني مـشاهده كرد، ابتدا بايد مشخص شود كه آيا ترشحات واقعا خوني هستند يـا خيـر . سـپس بايستي شرح حال گرفته شده و معاينه كامـل انجـام شـود . ترشـحات خـوني كـه خودبه خود خارج شوند، همراه با توده باشند، در سنين بالاتر از ۴۰ سال باشـند و از يك پستان و يك مجرا خارج شوند، به ارزيابي هاي دقيق تري نياز دارند. ترشحات خوني يا خونابـه اي در اواخـر دوران بـارداري و دوران شـيردهي نيـز ممكن است ديده شوند. علت چنين وضعيتي را افزايش عروق در بافت پـستان در شرايط بارداري و اوايل شيردهي ذكر ميكنند كه معمـولاً مـدت كوتـاهي پـس از زايمان برطرف ميشود. در ايـن مـوارد اگـر تـودهاي در پـستان لمـس نـشود، بـه هيچگونه اقدام تشخيصي و درماني ديگري احتياج نيست

ترشحات آبكي :

ترشحات آبكي كاملا شفاف و رقيق هستند و بعد از ترشحات خوني ، مهمتـرين نوع ترشحات هستند كه بايستي از نظر ارزيابي سرطان مورد توجه قرار گيرند.

ترشحات چركي :

اين ترشحات معمولا ناشي از عفونتها هستند. ترشحات چركي در اغلب موارد يك طرفه و همراه با علائم التهاب مانند قرمزي، درد و سفتي پستان ميباشـند در معاينه معمولا ترشحات از چند مجرا خارج ميشوند. عفونت مجاري پستان اغلـب در زناني كه در حال شيردهي هستند اتفاق مـيافتـد، بنـابراين بيـشتر در سـنين باروري ديده ميشوند،ولي در سنين يائسگي هـم ممكـن اسـت ايجـاد شـوند . در عفونت پستان بايد درمان با آنتي بيوتيك شروع شود و درصـورت ايجـاد آبـسه در پستان، آبسه بايستي تخليه شود. اگر عفونت و التهاب با درمـانهـاي انجـام شـده برطرف نشد، بايد با توجه به احتمال وجود سرطان التهابي، آبسه تخليه شـده و از ديواره آن نمونه برداري انجام شود

ترشحات رنگي :

گاهي ترشحات رنگـي غلـيظ از چنـد مجـراي پـستان خـارج مـيشـوند. ايـن ترشحات كه مشخصه اتساع مجاري پستان هستند، اغلب دوطرفه بوده و به سفيد، زرد، قهوه اي، سبز، آبي يا خاكستري ميباشد. گـاهي ممكـن اسـت از يـك پستان ترشحاتي به رنگهاي مختلف از چند مجـرا خـارج شـود . همچنـين ممكـن است اين ترشحات با خارش و سوزش نوك پستان همراه باشند . اين ترشحات نياز به اقدام درماني خاصي ندارند . اتساع مجاري پستان در واقع گشاد شدن مجاري اصلي پستان با افـزايش سـن است. اين حالت، رابطهاي با بروز سرطان پستان ندارد و كاملاخوش خيم است.

ترشحات فيزيولوژيك و طبيعي :

با فشار دادن نوك پـستان بـه آرامـي بـين دو انگـشت در ۶۰ درصـد از زنـان غيرشيرده، مقدار كمي مايع خارج ميشود. اين ترشح، فيزيولوژيك و طبيعي است و رنگ آن از سفيد تا زرد، سبز، قهوهاي، آبي يا سياه متغير است. اين ترشحات به طــور معمــول پــس از حمــام آب گــرم يــا دســتكاري نــوك پــستان خــارج ميشوند. خروج آنها با فشار و غير خود به خـودي و از چنـد مجـرا سـت. معمـولا خوني نيستند و در زناني كـه از قـرص هـاي ضـدبارداري يـا آرام بخـش اسـتفاده ميكنند شايعترند. همچنـين ايـن ترشـحات بـه طـور شـايعي در دور ان قبـل از يائسگي ديده ميشود كه علت آن تخريب و ريزش سـلولهـاي سـطحي مجـاري پستان به علت تغييرات هورموني است. ترشحات فيزيولوژيك پـستان احتيـاج بـه درمان ندارند.

 

به منظور برخورداری از خدمات مشاوره سلامت رایگان و درمان بیماری خود در یکی از کلینیک های مجازی سیناطب فرم پر کرده و منتظر تماس مشاورین ما بمانید.

کلینیک های مجازی سیناطب

ساير مطالبي که شايد از خواندن آنها لذت ببريد!

مطالبي که در ذيل مشاهده ميکنيد نزديک ترين مطالب از لحاظ محتوايي به مقاله اي است که آنرا مطالعه کرديد...

    شما هم نظر بدهید...

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

لطفا با شماره 02333433400 تماس بگیرید تا راهنمایی انجام بشه...

ادمین

در خبرنامه بیتفا عضو شوید!

با عضویت در بیتفا، آخرین نوشته‌های بیتفا، پیشنهادهای ویژه و برخی مطالب آموزشی را در ایمیل خود دریافت کنید.

محبوب ترین مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

طراحی و کدنویسی این سایت تماما با تیم بیتفا بوده و هرگونه کپی برداری حرام بوده و مورد رضایت ما نمی باشد. جهت خرید قالب تماس بگیرید.

09370245225

b i t f a c o @ g m a i l . c o m